Reflecting on 2021 & Happy Holidays from Global Nebraska